Główne założenia nowoczesnego modelu szkoły

 • Każdy człowiek ma naturalną tendencję do rozwoju, która ujawnia się, gdy znajdzie się w warunkach sprzyjających rozwojowi.
 • Potencjał rozwojowy każdego człowieka jest inny i aby wspierać jego rozwój potrzebne jest jego rozpoznanie w oparciu o relację opartą na wzajemnym zaufaniu i szacunku (edukacja spersonalizowana).
 • Motywacja człowieka wypływa z możliwości dokonywania wyborów i z wewnętrznej chęci człowieka do wykorzystania swego potencjału.
 • Rolą szkoły jest stworzyć warunki sprzyjające wszechstronnemu rozwojowiuczniów (nie tylko akademickiemu ale także społeczno-emocjonalnemu, ekonomicznemu, atrystyczno-twórczemu itd.)
 • Każdy młody człowiek potrzebuje przewodnictwa ze strony dojrzałego dorosłego w postaci inspiracji i wsparcia (a nie zmuszania!)

Co jest potrzebne aby zachodził proces uczenia się?

 • Sens
 • Relacje
 • Autonomia
 • Mistrzostwo

Jak pracują nowoczesne szkoły?

 • Każdy uczeń jest odpowiedzialny za swoją edukację. 
 • Każdy uczeń ma swojego dorosłego przewodnika edukacyjnego, z którym ustala swoje cele rozwojowe (nie tylko akademickie) i sposoby ich osiągnięcia. 
 • Uczęszczanie na zajęcia nie jest przymusowe. Każdy uczeń ma możliwość wyboru zajęć, w których uczestniczy.
 • Uczniom oferowane są zarówno zajęcia przedmiotowe jak i interdyscyplinarne, czyli łączące zagadnienia z wielu dziedzin, np. ekonomii-ekologii-etyki-psychologii.
 • W szkole nie stawia się stopni. Stosuje się zamiast tego ocenianie kształtujące, czyli prowadzący zajęcia udziela uczniowi informacji zwrotnej, co zrobił dobrze, a co wymaga jeszcze poprawy i w jaki sposób uczeń to może zrobić.
 • Uczniowie mogą realizować wspólnie różnorodne projekty i przedsięwzięcia – techniczne, informatyczne, artystyczne, społeczne, badawcze oraz multidyscyplinarne, które pozwalają im rozwijać swoje umiejętności potrzebne w dalszym życiu.
 • Uczniowie współpracują w grupach mieszanych wiekowo (nie są posegregowani ze względu na wiek), gdyż w ten sposób rozwijają szerokie kompetencje społeczne, m.in.: zespołowego podejmowania decyzji, rozwiązywania konfliktów, a także uczą się od siebie nawzajem.
 • Uczniowie (przy wsparciu przewodnika) decydują, do jakich egzaminów zewnętrznych chcą się przygotować (np. na studia) i opracowują swój plan przygotowania się do tych egzaminów, za którego realizację biorą odpowiedzialność.