Jak i w jakim celu powstał pruski model edukacji?

 • Pruski model edukacji został opracowany na początku XIX wieku, aby edukować żołnierzy i urzędników w Prusach. Inicjatorem wprowadzenia tego modelu był król Fryderyk Wilhelm.
 • Celem króla było wprowadzenie takiego sposobu kształcenia młodych ludzi, aby warunkował ich do posłuszeństwa i podporządkowania się formalnemu autorytetowi, tzn. aby byli oni bardziej posłuszni poleceniom swoich przełożonych.

Jak model pruski trafił do szkolnictwa powszechnego?

 • W wieku XIX rozpoczęła się na świecie rewolucja przemysłowa. Fabryki potrzebowały robotników i urzędników
 • Okazało się, że model stosowany w Prusach można łatwo zastosować do kształcenia dzieci i młodzieży w innych krajach.
 • Szkoły zaczęły funkcjonować (i wciąż tak działają) jak linie produkcyjne fabryk.

Jakie są główne cechy pruskiego modelu edukacji?

System edukacji w modelu pruskim oparty jest na hierarchii i posłuszeństwie. 

 • HIERARCHIA
  • Wyższe szczeble decydują o tym, co mają robić niższe szczeble systemu.
 • POSŁUSZEŃSTWO
  • Jedyną rolą dzieci i młodzieży w tym systemie jest wykonywać instrukcje i polecenia, a jedyny wybór jakiego mogą dokonać to zdecydować w jakim stopniu będą temu posłuszne.

Czy to dobre dla rozwoju uczniów?

 • W pruskim modelu edukacji uczniowie są posegregowani w grupy zwane klasami, gdzie głównym kryterium jest rok urodzenia (nie są brane pod uwagę zainteresowania, uzdolnienia, talenty i wola uczniów).
 • Będąc w tej samej grupie z uczniami o często zupełnie odmiennych  predyspozycjach i zainteresowaniach muszą często robić TO SAMO, TAK SAMO i W TAKIM SAMYM TEMPIE co inni uczniowie.
 • W takim systemie indywidualizacja rozwoju jest bardzo trudna. System masowo kształci ludzi o bardzo zbliżonych kompetencjach.

Czy pruski model edukacji działa, tzn. czy dzięki niemu osiągany jest cel, dla którego został stworzony?

 • W latach 1961-1962 Stanley Milgram przeprowadził eksperyment naukowy badający posłuszeństwo wobec formalnych autorytetów.
 • Badane osoby posłuszniewykonywały polecenia „formalnego autorytetu”, mimo, że nakazywane im działania były wysoce nieetyczne lub wręcz okrutne.
 • Eksperyment powtórzono w 2016 roku w Polsce. Uzyskano zbliżone rezultaty. 90% badanych wykonało polecenia na „10.” – najwyższym badanym poziomie okrucieństwa.

Czym skutkuje stosowanie pruskiego modelu edukacji?

Większość młodych ludzi po przejściu przez pruski system edukacji:

 • staje się zewnątrzsterowna (łatwo nimi manipulować za pomocą zewnętrznych bodźców).
 • traci umiejętność samodzielnego uczenia się (wyznaczania sobie celów, poszukiwania i wyboru źródeł wiedzy oraz organizowania procesu uczenia się).
 • nie potrafi efektywnie współpracować (bo przez 12 lat byli rozliczani w większości z indywidualnych osiągnięć).
 • uważa, że nie posiada wartościowych talentów (bo szkoła docenia tyko uzdolnienia w zakresie przyswajania wiedzy akademickiej a drzemiące w uczniach talenty często pozostają nierozpoznane i nie docenione).

Czy współczesna polska szkoła bardzo różni się od tej sprzed 150 lat?

1860
1860
1965
2014

Więcej o tym skąd się wzięła tradycyjna Polska szkoła: https://dziecisawazne.pl/skad-sie-wziela-tradycyjna-polska-szkola/